Кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя було створено 27 січня 1997 року у ході реорганізації Тернопільського приладобудівного інституту в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя на базі кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій (наказ №5-01 від 27.01.1997 року). Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямами 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 6.050201 – «Системна інженерія», спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05020202, 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

З часу створення кафедру очолював СТУХЛЯК Петро Данилович – академік Підйомно-транспортної Академії наук України, заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор. На даний час він є деканом факультету комп’ютерних технологій (ФКТ).

Стухляк П.Д. закінчив Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту 1977 році за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти». У 1987 році на спеціалізованій вченій раді при Інституті механіки та металополімерних систем Академії наук БРСР захистив кандидатську дисертацію «Створення і дослідження композитних матеріалів на основі модифікованих епоксидних смол для вузлів тертя металорізальних верстатів» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні». У 1992 році Стухляку П.Д. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв. У 1996 році на спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту НАН України захистив докторську дисертацію «Розробка та дослідження композитних матеріалів і покрить на основі реактопластів для вузлів тертя» за спеціальністю «Матеріалознавство у машинобудуванні». З серпня 1999 року Стухляк П.Д. є деканом факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, а у 2001 році йому присвоєне вчене звання професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Петро Данилович Стухляк є автором більше 350 наукових робіт, п’яти монографій, 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Під його керівництвом підготовлено п’ять кандидатів та два доктори технічних наук. У 2012 році Стухляку П.Д. присвоєно почесне звання заслужений винахідник України.

Професор Петро Данилович є членом Вченої та науково-технічної ради університету, членом спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій при національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) та Херсонській державній морській академії.

Керує науково-дослідною роботою студентів. Під його керівництвом студенти приймають участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях, а також публікуються у збірниках тез доповідей конференцій молодих вчених.

Основу першого професорсько-викладацького складу кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій становили викладачі, що були переведені з кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій, а саме доктор технічних наук, професор Стухляк Петро Данилович, кандидат технічних наук, доцент Митник Микола Мирославович, асистенти Трембач Ростислав Богданович, Мочульський Василь Андрійович, Оробчук Богдан Ярославович, Королюк Ростислав Ігорович. Також, по сумісництву на кафедрі працювали кандидат технічних наук, доцент Гевко Роман Богданович, асистенти Байсарович Ігор Михайлович (на той час начальник лабораторії верстатів з ЧПУ заводу «Сатурн») та Юхименко Геннадій Омелянович (на той час заступник директора ПМП «Софіт»).

МИТНИК Микола Мирославович – перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з початку створення (1997 р.).

У 1989 році Митник М.М. закінчив Львівський ордена Лені¬на політехнічний інститут (Тернопільський філіал) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорі¬зальні верстати та інструменти» і направлений на робо¬ту в цей же інститут. До 1991 року працював асистентом кафедри «Автоматизації машинобудування». З 1991 по 1995 роки — старший викладач кафедри «Автоматизації виробництва».

У 1995 році Митник М.М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальніс¬тю 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні» на тему: «Розробка епоксидних композиційних матеріалів електротехнічного та теплофізичного призначення для вузлів антенної техніки» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.). З 1996 року працював на посаді доцента кафедри «Автомати¬зації і комп’ютерних технологій», а з 1997 року – доцент кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій», заступник завідувача кафедри. Учене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно у 1998 році. У 2005 р. присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України. З 2009 року – доцент кафе-дри «Комп’ютерної інженерії». З 2008 року – декан факуль¬тету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії». З 2011 року – перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Митник М.М. є співрозробником концепцій і керівник ряду ІТ-проектів та перспективних науково-дослідних розробок. Зокрема, в 1997 році, з його ініціативи, на базі кафедр комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації технологічних процесів і виробництв, одними з першими в регіоні, були відкриті курси професійної підготовки «Оператор ЕОМ».

В 1998 році Митник М.М. входив в ініціативну групу по створенню комп’ютерного вузла університету на базі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій. Задачею даного вузла було створення, експлуатація та розвиток засобів інформатизації в цілому, що включали комп’ютерну локальну мережу та засоби зв’язку з Інтернет. Таким чином, на базі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій була побудована комп’ютерна інформаційна мережа університету.

Митник М.М. є співорганізатором і керівником першої в Україні Регіональної мережевої академії Cisco (нині Центр підготовки інструкторів), яка була створена в 1999 році на базі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій. З 2001 року – виконавчий дирек-тор «Регіонального центру мережевих технологій ТДТУ», з 2003 року – виконавчий директор «Центру інформаційних технологій ТДТУ».

З кожним роком на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій відбувалось кількісне та якісне зростання професорсько-викладацького персоналу.

На ранньому етапі становлення кафедри до навчально-методичного та наукового-педагогічного процесів залучались науковці й висококваліфіковані фахівці в галузі автоматизації виробництв та комп’ютерно-інтегрованих технологій із інших кафедр Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, та з інших університетів України, що працювали за сумісництвом. Крім згаданих вище науковців, в цей період на кафедрі працювали: д.т.н., проф. Скатков О.В., д.т.н., проф. Копп В.Я., д.т.н., проф. Теленик С.Ф., д.т.н., проф. Коржик В.М., д.т.н., проф. Федоров В.В., к.т.н., доц. Решетник В.Я., к.т.н., доц. Шкодзінський О.К., к.т.н., доц. Решетник Г.І., к.т.н., доц. Забава Л.К., к.т.н., доц. Брощак І.І., к.т.н., доц. Гевко Р.Б., к.т.н., доц. Андрійчук В.А., к.т.н., доц. Данилишин Г.М., к.т.н., доц. Медвідь В.Р.

Під їхнім керівництвом виконувались курсові та дипломні проекти, здійснювалась підготовка фахівців з комп’ютерно-інтегрованих технологій, обізнаних із сучасними методами проектування, налагодження та експлуатації автоматизованих процесів та систем, формувались молоді науковці.

З початку 2000-их років кафедру поповнили нові молоді вчені, які далі розвивали методичну і наукову роботу.

У 2001 році, після закінчення аспірантури в Тернопільському державному педагогічному інституті імені Володимира Гнатюка та захисту кандидатської дисертації (2001 р.) на кафедрі почав працювати БУКЕТОВ Андрій Вікторович. За час його роботи на кафедрі (2001-2013 роки) він пройшов шлях від асистента (2001 р.), старшого викладача (2002 р.), доцента (2002 р.) до професора (2008 р.) кафедри. Захистив докторську дисертацію (2007 рік, науковий керівник – професор Стухляк П.Д.).

Під час роботи на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за результатами наукових досліджень Букетовим А.В. опубліковано більше 230 наукових праць, у тому числі три монографії, навчальний посібник з грифом МОН України, 84 статті у закордонних і вітчизняних фахових журналах та збірниках, 86 патентів України на пристрої, способи отримання та склад композитних матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Під керівництвом Букетова А.В. захищено 3 кандидати технічних наук.

Зараз Букетов А.В. працює завідувачем кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженер¬ної підготовки Херсонської державної морської академії.

Відтоді, коли на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій почали здійснюватись перші випуски спеціалістів (з 2002 року), а згодом і магістрів (з 2003 року), професорсько-викладацький склад кафедри став формуватися, в основному, за рахунок випускників даної кафедри. Зокрема, випускниками кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, які входять чи входили до професорсько-викладацького складу кафедри є: Микитишин Андрій Григорович, Орлов Володимир Олександрович, Заблоцький Олег Юрійович, Орлов Сергій Олександрович, Чихіра Ігор Вікторович, Левицький Віталій Васильович, Тотосько Олег Васильович, Бадищук Василь Ігорович, Герила Назар Михайлович, Золотий Роман Захарійович, Мороз Костянтин Михайлович, Карташов Віталій Вікторович, Каретін Василь Михайлович, Голотенко Олександр Сергійович.

З середини 2000-х років на кафедрі почали працювати кандидат фізико-математичних наук, доцент Добротвор Ігор Григорович (з 2004 р.), кандидат технічних наук, доцент Курко Андрій Михайлович (з 2005 р.), кандидат фізико-математичних наук, доцент Муль Олена Владленівна (з 2000 р. – за сумісництвом, а з 2007 р. – на постій основі).

З 2014 року кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологій очолює Микитишин Андрій Григорович.

МИКИТИШИН Андрій Григорович – кандидат технічних наук, доцент. У 1988 році, закінчивши середню школу № 2 м. Тернополя, навчався у Тернопільському технікумі радіоелектронного приладобудування, по закінченні якого (1992 р.) отримав диплом техніка-механіка за спеціальністю «Експлуатація і налагодження верстатів з програмним керуванням». Після завершення навчання у Тернопільському державному технічному університеті ім. Івана Пулюя (1992 – 1998 р.р.) отримав три дипломи з відзнакою бакалавра (1996 р.), спеціаліста (1997 р.) та магістра (1998 р.) по спеціальності «Автоматизація технологічних процесів і виробництв». Упродовж 1998-2001 р.р. навчався в аспірантурі та працював асистентом на кафедрі «Комп’ютерно-інтегрованих технологій» ТДТУ ім. Івана Пулюя.

У 2002 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.17.06 «Технологія полімерних і композиційних матеріалів» на тему: «Розробка технології та дослідження параметрів формування виробів з епоксинаповнених композитів» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.). Далі робота на посаді старшого викладача (з 2002 р.), доцента (з 2003 р.) у ТДТУ ім. Івана Пулюя. З 2003 р. заступник завідувача кафедри. У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій». З 2014 року завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій. У 2015 році присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України.

Співрозробник концепцій і виконавець ряду IT-проектів та перспективних науково-дослідних розробок.

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі 24 статті у наукових журналах, 7 патентів України на винаходи та два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Читає лекції з курсів «Комп’ютерні мережі», «Операційні системи», «Комп’ютерні мережі та технології в засобах автоматизації», «Комплексна безпека інформаційних мережевих систем».

Наукові інтереси: автоматизація дослідження композитних матеріалів, комп’ютерні мережі, мережеві операційні системи, захист інформації в корпоративних мережах.

Також в короткому огляді історії кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій слід згадати інженерний та обслуговуючий персонал кафедри, які зробили вагомий внесок у здобутки кафедри, а саме: завідувачів лабораторіями Чихіру І.В., Дем’янюка Ю.В., Бадищука В.І., Левицького В.В., Красненького В.М.; інженерів Шопука М.В., Кропиву О.В., Троневську В.Г., Пилипишина Л.Д., Довбуша Ю.А., Макогона Р.Я., Тимощука Д.І., Куздрінь І.В., Тотоська О.В., Козій Л.Б., Голотенка О.С., Олексюка В.Б.; лаборантів Борисенкова А.А., Вереса І.Я., Кривка Д.М., Пенкальського Т.Я., Герилу Н.М., Золу Ю.І., Даника В.М., Вишнівецького В.Ю.

На сьогоднішній день колектив кафедри налічує 15 викладачів, з них 2 доктори наук і 12 кандидатів наук. Частка викладачів на кафедрі з науковими ступенями складає близько 90%.

На базі кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій кожен рік випускаються близько 50 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 20 – освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 30 – освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

В 2014 році на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, ліцензовано підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0502 «Автоматика і управління» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» із ліцензованим обсягом – 50 осіб денної форми навчання.